Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) - KÁBEL-TV , INTERNET , TELEFON - Bőny, Csót, Feketeerdő, Győrság, Győrújbarát, Hédervár, Lipót, Lovászpatona, Máriakálnok, Nagyszentjános, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pápateszér, Pázmándfalu, Sokorópátka, Somlószőlős, Tápszentmiklós, Tényő, Töltéstava, Veszprémvarsány,Écs,Ravazd
Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Tisztelt Előfizetőnk!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy a Falu-TV Szolgáltató Kft.2009.július hó 01.napi hatállyal módosítja kábeltelevíziós és internet szolgáltatásainak (a továbbiakban:"szolgáltatás") Általános Szerződési Feltételeit továbbiakban:ÁSZF).

A módosítások indokául szolgálnak az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény általános forgalmi adó mértékének változásával kapcsolatos rendelkezései,továbbá az időközi felmerült pontosítási igények, valamint az üzleti folyamatokban és körülményekben bekövetkezett lényeges változások.
Mindezek alapján 2009. év július hó 01. napjától a szolgáltató kábeltelevíziós és internet szolgáltatásra irányadó

Általános Szerződési Feltételeinek legfontosabb változásai a következők:
− rögzítésre kerül az előfizető által igénybe vett szolgáltatás előfizető általi továbbértékesítésére és/vagy ingyenes átadására vonatkozó tilalom (5.2. pont),
− az igény bejelentésére, illetve kielégítésére vonatkozó szabályok pontosításra kerültek (6.3.12. és 6.3.15.pont),
− az előfizető általi elállásra vonatkozó szabályozás pontosításra került (6.4.10. pont)
− az előfizetői szerződéses jogviszony létrejöttére vonatkozó szabályozás pontosításra kerül (9.4.és 9.5. pont),
− az előfizető részére nyújtott feltételes kedvezményre vonatkozó szabályozás pontosításra kerül (9.9. pont),
− a szolgáltatás szünetelésére vonatkozó szabályozás pontosításra kerül (11.3. és 11.4. pont),
− a szolgáltatás korlátozására vonatkozó szabályozás kiegészítésre kerül (12.3. pont),
− a határozott idejű előfizetői szerződés megszűnésének esetköre kiegészítésre kerül  (13.1.pont), 
− az előfizetői szerződés megszűnése esetén az előfizetőt terhelő,hírközlési eszköz visszaszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos szabályozás bővítésre kerül (13.13.pont),
− ügyfélszolgálat működési rendjére vonatkozó szabályozás pontosításra kerül (15.1. pont),
− az előfizető általi kártérítési igénnyel kapcsolatos szabályozás pontosításra kerül (15.8.pont)
− a szolgáltatás súlyos hibájának 30 napon túli fennállására vonatkozó szabályozás felvételre kerül (16.3. pont),
− a szolgáltató által alkalmazott adminisztrációs díj fogalma pontosításra, az elállási díj fogalma törlésre kerül (19.15. pont),
− az egyedi előfizetői szerződés minta 15. pontja módosul a 2. sz. mellékletben,
− a fogyasztóvédelmi hatóság adatai pontosításra kerülnek a 3. sz. mellékletben.

A szolgáltató egyidejűleg módosítja az ÁSZF-ek 1. sz. mellékletei szerinti szolgáltatáscsomagok összetételét és díját.
A szolgáltató szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételek teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodáinkban, valamint a www.falu-tv.hu weboldalon.

Az ÁSZF-ek fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az előfizető a jelen értesítést második közzétételét követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondásra.Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítés második
közzétételétől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor,ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott
kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben jelen közlemény második közzétételét követően a fenti határidőkön belül nem tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.